องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.sraponthong.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางบุญน้อม ลิ้มกุล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + นางทรัพย์ งามชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
 

  ชื่อ + นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + นางประวัติ หอมวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + นายจิราวัฒน์ โคตรมา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + นายรัฐพล อุดมบัว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th
 
  ชื่อ + - รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@sraponthong.go.th